Realizowane Projekty


 

„Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii.”

 

TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand) selektywnie indukuje apoptozę w niektórych komórkach nowotworowych i z tego względu jego zastosowanie terapeutyczne budzi duże nadzieje. TRAIL i inni agoniści receptorów TRAIL mają akceptowalny profil bezpieczeństwa, jednak niewielką skuteczność z powodu złożonych mechanizmów antyapoptotycznych w komórce nowotworu. Przełamanie tej oporności możliwe jest dzięki nowej, unikalnej cząsteczce AD-O51.4 łączącej ligand TRAIL z efektorowym peptydem powodującym uszkodzenia błon mitochondriów komórek nowotworowych. Poprzez indukowanie alternatywnych dróg śmierci komórki, AD-O51.4 wykazuje silną aktywność przeciwnowotworową w liniach komórkowych wrażliwych i opornych na TRAIL i prowadzi do całkowitych remisji w modelach zwierzęcych. Celem projektu ONCOTRAIL są badania nad cząsteczką AD-O51.4 od etapu badań przedklinicznych, poprzez badania toksykologiczne po badania kliniczne fazy I. Do realizacji powyższych celów, konieczne będzie utworzenie pierwszego w kraju ośrodka badań klinicznych wczesnych faz w onkologii z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim, skutkujące zwiększeniem międzynarodowej pozycji badawczo-rozwojowej Polski dla nowych partnerów akademickich i komercyjnych. Projekt prowadzony przez Centrum Onkologii Instytut w konsorcjum naukowo-biznesowym z ADAMEDEM, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

FINANSOWANIE:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

„Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR”.

 

Projekt prowadzony przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo-biznesowym z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Instytucje naukowe odpowiadają za poszukiwanie ścieżek molekularnych i metod diagnostycznych, w ich jednostkach zostanie poprowadzona również, część kliniczna. Celon Pharma jako lider konsorcjum odpowiada za zadania regulacyjne, farmaceutyczne i jakościowe oraz koordynację badań klinicznych nad uzyskaniem inhibitora FGFR.

Więcej → https://celonpharma.com/celonko/

FINANSOWANIE:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

„Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii. (ONKOKOSMETYKI).”

 

W ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie 4 preparatów, w postaci wyrobów medycznych do zastosowania na skórę napromienioną. Produkty te adresowane będą do chorych – kobiet i mężczyzn powyżej 12 roku życia z rozpoznanym i potwierdzonym nowotworem zakwalifikowanym do radioterapii lub radiochemioterapii prowadzonych z intencją radykalną lub uzupełniającą leczenie operacyjne.

FINANSOWANIE:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

"Molekularny mechanizm hamowania niewydolności wielonarządowej z użyciem leków epigenetycznych w przedklinicznym modelu sepsy."

 

Sepsa jest najczęstszą przyczyną zgonów w oddziałach intensywnej terapii i stanowi duże obciążenie finansowe systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Towarzyszący sepsie zespoł niewydolności wielonarządowej (ang. multiple organ dysfunction syndrome - MODS) powoduje niemożność utrzymania homeostazy ustrojowej organizmu bez interwencji leczniczej i często prowadzi do śmierci. Celem projektu jest wyjaśnienie molekularnych mechanizmów farmakologicznej interwencji z użyciem leków epigenetycznych, hamujących ekspresję genów zapalnych i zapobiegających niewydolności wielonarządowej w mysim modelu sepsy. Oceniamy wpływ pojedynczych leków epigenetycznych i innych związków, oraz ich kombinacji, w modelu przedklinicznym sepsy indukowanej przez podwiązanie i przekłucie kątnicy (ang. cecal ligation and puncture - CLP). Tkanki zwierząt, u których leki lub kombinacje zapobiegają MODS, poddawane są wielkoskalowym badaniom z użyciem sekwencjonowania nowej generacji (SNG) oceny transkryptomu (RNA-Seq) i epigenomu (ChIP-Seq) w celu opisania molekularnych zmian, towarzyszących skutecznej interwencji farmakologicznej.

FINANSOWANIE:  grant wewnętrzny Centrum Onkologii

 

"Eksploratorowe naukowe badanie biomarkerowe przy leczeniu skojarzonym za pomocą inhibitora BRAF i MEK chorych na zaawansowane czerniaki z obecnością mutacji BRAF."

 

Jest to jednoramienne, otwarte, wieloośrodkowe badanie, którego celem jest określenie biomarkerów odpowiedzi na leczenie u chorych na zaawansowanego czerniaka leczonych inhibitorami BRAF i MEK w ramach programu lekowego. W celu ustalenia czynników predykcyjnych będzie wykonywane profilowanie genowe z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji przy użyciu platformy FoundationOne®. Materiał do powyższych badań będzie stanowić tkanka nowotworowa oraz krew obwodowa. Celem naszego badania jest również ocena ekspresji genów w momencie progresji choroby, co może pozwolić na identyfikację potencjalnych celów terapeutycznych dla kolejnych linii leczenia.

FINANSOWANIE:  ROCHE

 

"Tytuł badania."

 

Opis badania.

FINANSOWANIE:  SPONSOR badaniaLINKICentrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI)

więcej >

Ośrodek Badań Wczesnych Faz
COI

więcej >

Komisja Bioetyczna COI

więcej >

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

więcej >

KONTAKT

Centrum Naukowo-Przemysłowe
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-789 Warszawa

obwf@coi.pl

tel. +48 22 460 00 09
fax +48 22 546 33 79